Company Name Xuan Sheng Industrial Corp.
Company Address No. 323, Sec. 3, Shan Shi Rd., Taichung 40671, Taiwan
Tel 886-4-2421-2727
Fax 886-4-2421 3737
URL http://www.mr-auto.net
E-Mail green.max66@mr-auto.net

Xuan Sheng Industrial Corp.
No. 323, Sec. 3, Shan Shi Rd., Taichung 40671, Taiwan
TEL : 886-4-2421-2727  FAX : 886-4-2421 3737
URL :
http://www.mr-auto.net   E-mail : green.max66@mr-auto.net